Cách sử dụng Toán tử cơ bản trong Python

Toán tử là các ký hiệu yêu cầu trình thông dịch thực hiện một thao tác cụ thể như số học, so sánh, logic, v.v. Được chia làm các loại toán tử khác nhau trong Python được liệt kê như sau: Arithmetic Operators: Toán tử số học Relational Operators: Toán tử quan hệ Bitwise Operators:…

ứng dụng của HTTP response code trong php

http_response_code là gì? http_response_code— HTTP response code là mã dung để biểu thị trạng thái request HTTP chỉ định http_response_code(int $response_code = 0): int|bool response_code: Mã phản hồi tùy chọn sẽ đặt mã phản hồi dạng int|bool. Nếu mã response_code được cung cấp, thì mã trạng thái trước đó sẽ được trả về. Nếu mã response_code không được…

Hàm explode() trong PHP để làm gì ?

explode() trong PHP Hàm explode trong PHP cho phép bạn chuyển một chuỗi sang một mảng dựa trên các ký tự được quy định explode(string $separator, string $string, int $limit = PHP_INT_MAX): array Trả về một mảng các chuỗi, mỗi chuỗi là một chuỗi con của chuỗi được hình thành bằng cách tách nó theo các ranh giới được tạo bởi dấu phân…

parse_url trong php dung để làm gì ?

parse_url trong php parse_url – Phân tích cú pháp URL và trả về các thành phần của nó parse_url(string$url, int$component = -1): int|string|array|null|false Hàm này phân tích cú pháp một URL và trả về một mảng liên kết chứa bất kỳ thành phần nào trong số các thành phần khác nhau của URL hiện có. Giá trị của…